logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony.

(Stefan Żeromski)

KOMUNIKACJA SYNCHRONICZNA I ASYNCHRONICZNA

W NAUCZANIU ZDALNYM

Nauczanie zdalne w szkole stacjonarnej metody, materiały i narzędzia z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnejto tytuł 25- godzinnego kursu organizowanego przez ORE, w którym mam okazję brać udział. W niniejszym oraz w kolejnych artykułach z tego cyklu, chciałabym się z Państwem częściowo podzielić ciekawymi informacjami i wiedzą zdobytą na temat nauczania zdalnego, niezbędnych zasobów, kompetencji i umiejętności nauczyciela.

W nauczaniu zdalnym kluczową rolę odgrywa odpowiednia czyli skuteczna komunikacja z uczniem. Rozróżnia się dwa rodzaje komunikacji:

- komunikację synchroniczną, czyli prowadzenie konwersacji w czasie rzeczywistym, co w kontakcie zdalnym będzie oznaczało rozmowę przez czat lub video- czy audiokonferencję

- komunikacją asynchroniczną, czyli rozłożoną w dłuższym czasie, z wykorzystaniem maila, dziennika elektronicznego, forum dyskusyjnego, dokumentu współdzielonego, kanału You Tube czy bloga nauczycielskiego.

Obie formy komunikacji mają zarówno wady jak i zalety.

Do zalet komunikacji synchronicznej zaliczyć możemy: szybkość reakcji, łatwość doprecyzowania wypowiedzi, szybkość uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Niestety, w związku z kontaktem w czasie rzeczywistym trzeba się też liczyć z większym prawdopodobieństwem popełnienia błędów językowych i merytorycznych, możliwością pojawienia się jednocześnie zbyt dużej ilości informacji, trudnościami z odtworzeniem zaprezentowanych informacji w przyszłości. Komunikacja synchroniczna stawia też przed prowadzącym oraz przed uczestnikiem lekcji wymóg związany z umiejętnością szybkiej i sprawnej obsługi platformy oraz szybkiego pisania. Ewentualne awarie techniczne (brak prądu, zakłócenia sieci internetowej) mogą przerwać połączenie i wtedy komunikacja synchroniczna przestaje być możliwa.

Wymieniając zalety komunikacji synchronicznej należy wskazać możliwość przygotowania bardziej przemyślanych wypowiedzi oraz łatwość powrotu do wskazanego rozwiązania. Problemy techniczne nie powodują w tym przypadku przerwania lekcji i pracy z uczniem. Wadą tego typu komunikacji jest wydłużony czas reakcji na problem oraz trudności w rozwiązywaniu pojawiających się na bieżąco nieporozumień.

Wybór formy komunikacji zależy od bardzo wielu czynników, m.in. od dostępnych narzędzi i zasobów, dostępu uczniów do urządzeń mobilnych, celów lekcji oraz rodzaju wykonywanych podczas lekcji zadań.

Powyższa krótka charakterystyka form komunikacji z uczniem wskazuje jak wiele umiejętności musi posiadać nauczyciel i jakie wyzwania stawia przed nim nauczanie zdalne. W kolejnym artykule przedstawię Państwu wymagane kompetencje i dekalog e-nauczyciela.

           

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się terminami przeprowadzenia etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak informujemy, że z Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu otrzymaliśmy informację następujacej tresci:

Pragniemy Państwa poinformować, że zostały ustalone dwa scenariusze dotyczace przeprowadzenia etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak. W przypadku, gdy 5.11 zostaną przedłużone obecne zasady funkcjonowania klas IV-VIII SP, terminy konkursów zostaną przesunięte.Natomiast, kiedy okaże się, że klasy wracają do szkół lub zostaną złagodzone zasady przemieszczenia się uczniów, konkursy zostaną przeprowadzone w szkołach. Wówczas nauczyciele zostaliby zobowiązani do przewiezienia arkuszy i protokołów do Państwa. Po zebraniu arkuszy ze wszystkich konkursów, przesłaliby Państwo koperty do DODNu, rozliczając przesyłkę zgodnie z zapisami w porozumieniu.Bardzo proszę o potwierdzenie możliwości realizacji tego zadania.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Przewodniczący WKK

Konkursów zDolny Ślązak

Minął już rok od czasu rozpoczęcia projektu „Zawodowo i profesjonalnie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, skierowanego do uczniów i nauczycieli trzech placówek kształcenia zawodowego powiatu lubańskiego:

Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu,Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu.W projekcie biorą udział uczniowie technikum kształcący się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy / technik reklamy, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik elektryk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych.

Więcej

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 3 szkoły ponadpodstawowe Powiatu Lubańskiego zostały doposażone w sprzęt komputerowy oraz wyposażenie pracowni za łączną kwotę ponad 257.00 zł. w ramach projektu unijnegoZawodowo i profesjonalnie”, który Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu wraz z tymi szkołami realizuje już rugi rok. Koronawirus spowodował braki na rynku komputerów i procedury przetargowe trzeba było powtarzać.

Więcej

 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym – w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym i ustawicznym będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy żółtej i czerwonej na danym terenie.

Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w strefie czerwonej

Od poniedziałku, 19 października br. uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na tryb kształcenia na odległość.

Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych w strefie żółtej

Od poniedziałku, 19 października br. wszyscy uczniowie ze szkół ponadpodstawowych przejdą na system mieszany (hybrydowy), w trybie ok. 50 proc./50 proc. Oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej szkoły będzie miała zajęcia stacjonarnie w szkole, a pozostali zdalnie. Zadaniem dyrektora szkoły będzie wdrożenie odpowiednich procedur wprowadzających oraz poinformowanie całej społeczności szkolnej o przyjętym systemie kształcenia hybrydowego.

Wyjątki zarówno w strefie żółtej jak i w czerwonej

Nauczanie stacjonarne pozostaje w szkołach ponadpodstawowych w następujących placówkach: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, szkołach specjalnych samodzielnych lub funkcjonujących w zespołach. W szkołach tych młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor będzie zobowiązany do zorganizowania im nauczania stacjonarnego lub zdalnego w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

W przypadku szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe zajęcia praktyczne w strefie żółtej i czerwonej będą prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym u pracodawców. Jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części zajęć zdalnie, wówczas szkoła lub placówka będzie mogła te zajęcia prowadzić z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Praktyki zawodowe w strefie czerwonej realizowane będą stacjonarnie lub w formie projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa. W strefie żółtej praktyki zawodowe będą odbywać się stacjonarnie – o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające zdrowiu uczniów.

Ograniczeniem nie będą także objęci młodociani pracownicy będący uczniami branżowej szkoły I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców. Będą oni realizować zajęcia praktyczne o ile u pracodawcy nie wystąpią zdarzenia zagrażające ich zdrowiu.

Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie, w tym z zagranicy.

Kształcenie na odległość w szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach prowadzących kształcenie zawodowe lub ustawiczne

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie żółtej będzie realizowana nauka w formie mieszanej (hybrydowej) a w strefie czerwonej nauka będzie realizowana na odległość.

Za organizację kształcenia odpowiada dyrektor szkoły / placówki. Jest on zobowiązany do tego, aby ustalić sposób nauki. Ma również obowiązek powiadomić rodziców i uczniów jak będzie zorganizowane kształcenie.

Nauczyciele powinni zweryfikować program nauczania tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zachęcamy do pobrania wypowiedzi Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego [plik mp4 i mp3].

https://drive.google.com/drive/folders/1bX8yGOxCXjWjyMijenhn7dEHr7-srCEN?usp=sharing

Nowelizacja rozporządzenia z art. 30b ustawy Prawo oświatowe (15.10.2020)

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością zapraszam Państwa Dyrektorów i Liderów WDN oraz wszystkich zainteresowanych Nauczycieli na KONFERENCJĘ OTWARCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021. Konferencja odbędzie się w dniu 13 października 2020 roku o godz. 11:00.

Więcej