logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Aktualności Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu

Matematykę należy wykładać nie tylko jako naukę abstrakcyjną, ale jak najczęściej należy przechodzić do rozmaitych jej zastosowań. 

M. Ostrogradski

     Matematyka jest uważana za jeden z najtrudniejszych przedmiotów szkolnych, mimo że bywa nazywana królową nauk. Lęk uczniów przed matematyką – oto wyzwanie, przed którym staje każdy nauczyciel tego przedmiotu. Uczniowie często uciekają w schematyczne myślenie, ograniczają się do stosowania odpowiednich wzorów w określonym rodzaju zadań. Nie chcą też szukać własnych rozwiązań. A przecież z natury są ciekawscy i lubią wyzwania…

Więcej 

     Obecnie faktem jest, iż nauczanie zdalne to codzienność polskich uczniów i nauczycieli. O ile wiosenne wdrożenie nauczania zdalnego mogło być trudniejsze ze względu na element zaskoczenia, to przez okres wakacyjny wiele szkół wzięło pod uwagę prawdopodobieństwo powtórzenia tego scenariusza na jesień i wdrożyło szereg zmian mających poprawić jakość prowadzonych przy użyciu internetu lekcji. Niestety, nadal sporym problemem w szkołach jest wykluczenie technologiczne, którego doświadczają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Więcej

W dniach 10, 15 i 16 grudnia 2020 r. organizowana będzie w formie zdalnej Konferencja "Pomagaj się uczyć! Od oceniania kształtującego do samosterowności ucznia w uczeniu się". Jest to otwarte wydarzenie programu "Szkoła ucząca się" skierowane do  nauczycieli wszystkich poziomów szkół, edukatorów  oraz dyrektorów szkół. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Konferencję organizuje Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej"

Więcej informacji na stronie:

https://sus.ceo.org.pl/ocenianie-ksztalujace/o-dzialaniu/aktualnosci/konferencja-pomagaj-sie-uczyc-od-oceniania

        Dnia 24 listopada o godz. 14:00 odbyło się zdalne spotkanie Liderów WDN i Liderów Wspierania Uzdolnień. Na początku spotkania została zaprezentowana oferta edukacyjna PCE w Lubaniu. Omówiono programy realizowanych sieci oraz proponowaną tematykę szkoleń i warsztatów. Kolejną częścią spotkania było szkolenie przygotowane przez doradcę metodycznego ds. języków obcych Panią Aleksandrę Karst na temat Rola Lidera WDN. Liderzy Wspierania Uzdolnień zostali poinformowani o zaplanowanych na rok szkolny 2020/2021 konkursach powiatowych, zasadach i terminach ich organizowania. Uczestnicy spotkania zostali też zapoznani z nowościami wydawniczymi znajdującymi się w zasobach Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu. Dziękujemy za spotkanie i dotychczasową współpracę. Zapraszamy do kontaktu i udziału w oferowanych formach doskonalenia.

SPOTKANIE LIDERÓW WDN I LIDERÓW WSPIERANIA UZDOLNIEŃ - cała treść artykułu

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W LUBANIU POLECA

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Drodzy nauczyciele wychowania fizycznego

        Stworzyłam dla Was małą ściągę dotyczącą realizacji lekcji wychowania fizycznego w czasie nauki zdalnej. Treści są podzielone na poszczególne etapy kształcenia, a więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. W tabeli umieściłam treści podstawy programowej oraz temat, który można według niej realizować. Mam nadzieję, że pomocne okażą się też linki do filmów, prezentacji oraz wiadomości dotyczące danego tematu. Zadania domowe, które proponuje w większości dotyczą wiadomości, jednak są też zadania dotyczące aktywności fizycznej. Oczywiście jest to tylko propozycja, możecie Państwo ją modyfikować, wybierać linki, dodawać swoje pomysły.

doradca metodyczny wychowania fizycznego

Monika Borkowska

PCE Lubań

więcej 

 

      Zdalne nauczanie, które w czasie pandemii stało się koniecznością, to wyzwanie nie tylko dla nauczycieli, ale przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców. Przejście ze szkoły tradycyjnej do szkoły w tzw. cyberprzestrzeni zostało odebrane przez wielu jako przewrót  w dotychczasowej edukacji. Aby wszystkie strony mogły dobrze odnaleźć się w nowej rzeczywistości należy bardzo dobrze zorganizować ten model kształcenia. Niezbędnym warunkiem do podjęcia nauki jest aktywność ucznia, natomiast aby osiągał on pozytywne wyniki w nauce należy   uświadomić go  odnośnie celów i zadań jego działania. Uczeń musi również zostać odpowiednio zaktywizowany, aby proces nauki przebiegał sprawnie i przyniósł wymierne efekty.  

Więcej

Zestaw linków do stron internetowych dla nauczycieli języka obcego zawodowego

         Czas pandemii to trudny okres dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Wszyscy musieli dostosować się do odmiennych, w wielu  przypadkach trudniejszych warunków nauki i pracy. Do grupy tej należą również nauczyciele wychowania fizycznego, którzy musieli przemodelować programy nauczania i wybrać treści podstawy programowej możliwe do realizacji w sposób zdalny.Nie było to zadanie łatwe zważywszy, że główną sferą oddziaływania jest tutaj aktywność ruchowa. Wielu nauczycieli długo zastanawiało się jak monitorować i oceniać pracę ucznia.
 Powstało na ten temat wiele artykułów i propozycji. Zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej (§ 9 rozporządzenia MEN z 22 lutego 2019 r.).  Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem i przeciwdziałaniem i zwalczanie COVID – 19...

Więcej