logo pcePowiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniulogo powiat png
Aleja Kombatantów 2

59-800 Lubań

tel/fax (075) 64 55 340 e-mail: sekretariatpce@interia.pl

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z dniem 25 maja 2018 roku zmianie ulegną europejskie i krajowe standardy ochrony danych osobowych.

W związku z powyższym pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacyjne z siedzibą w Lubaniu (59-800), przy Al. Kombatantów 2.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: 756455340,
Ma Pani/ Pan prawo:

1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2. do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

3. do usunięcia danych;

4. do ograniczenia ich przetwarzania;

5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania: a) sprzeciw „marketingowy” – ma Pani/ Pan możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – czyli przesyłania Pani/ Panu ofert kształcenia prowadzonych w naszej placówce. Po skorzystaniu z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych w tym celu; b) sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – może Pani/ Pan skorzystać z tego prawa np. gdy przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Wówczas należy wskazać nam Pani/ Pana szczególną sytuację, która Pani/ Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w tym celu, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/ Pana danych osobowych są nadrzędne wobec Pani/ Pana praw, lub gdy Pani/ Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6. do przenoszenia danych;

7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z tych praw może Pani/ Pan skorzystać wysyłając wniosek na adres siedziby Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu lub adres e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Uprawnienie do skorzystania z przysługujących Pani/ Panu praw wynika z przepisów prawa i zależeć może od podstawy prawnej przetwarzania Pani/ Pana danych.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Powiatowe Centrum Edukacyjnego w Lubaniu, w celach:

a) zawarcia i wykonania umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której jest Pani/Pan stroną, zgodnie z procedurami obowiązującymi w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lubaniu,

b) ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym np. wystawiania faktur i dokumentów księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d) marketingu bezpośredniego,

e) tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu,

f) wystawiania zaświadczeń o ukończeniu form doskonalenia,

g) udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach, konsultacjach organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne.

h) Udziału w konkursach organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacyjne.

i) Realizacja działań statutowych PKZP.

Przetwarzamy m. in. następujące kategorie Pani/ Pana danych osobowych: podstawowe dane identyfikacyjne, elektroniczne dane identyfikacyjne.

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do archiwizacji zaświadczeń ukończenia szkoleń, kursów, itd., jednak nie dłużej niż 5 lat.

Przewidywanymi odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych są: instytucje publiczne, uprawnione do odbioru i przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, a także pracownicy i współpracownicy Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w wybranej formie wsparcia. Jeśli nie poda nam Pani/ Pan swoich danych osobowych możemy odmówić udzielenia Pani/ Panu wsparcia (np. szkolenia). W celu ułatwienia kontaktów możemy poprosić Panią/ Pana o przekazanie nam dodatkowych Pani/ Pana danych osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/ Pana lub od szkoły, w której jest Pani zatrudniona.

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/ Pana danych poza obszar EOG (czyli Europejskiego Obszaru Gospodarcze, obejmującego Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Obecnie nie dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji mających istotny skutek dla Pani/ Pana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przysługujących Pani/ Panu prawach oraz o sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań dotyczących przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych, prosimy o kontakt listowny na podany adres Powiatowego Centrum Edukacyjnego lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

25 maja 2018 r.